Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6728 Sayılı Torba Kanun)

Divitsu Endüstriyel 4. Yılında YSM Yazılım ile Büyüyor
5 Eylül 2016
CHark Online Kolay Muhasebe Programı’nın Yeni Websitesi Yayında!
8 Kasım 2016
Hepsini göster

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6728 Sayılı Torba Kanun)

KobiPirin olarak KOBİ’lerimize ekonomik durumun iyileştirilmesi, rekabetin güçlendirilmesi ve işlerinin geliştirilmesi alanlarında bilgilendirme, danışmanlık ve check-up hizmetleri sunmaktayız.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) da başarıyla tamamladığımız KOTO.KobiPirin projesinden sonra şimdi de TÜSİAD ile proje yürütmekteyiz.

Finans, Teknoloji ve Danışmanlık olarak üç temel üzerine kurgulanan KobiPirin hakkında detaylı bilgi edinmek için kurumsal web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.KobiPirin.com.tr

Bu paylaşımımız da 9 Ağustos tarihinde resmileşen ve kamuoyunda Başbakanımız Sn.Binali Yıldırım beyin ve ekonomi ile ilgili sayın Bakanlarımızın beyanatlarından edindiğimiz bilgilerin meclisten geçmiş haliyle ilgili KobiPirin olarak sizi bilgilendirmek istedik. Bu konuda GSG Hukuk firmasının bülteninden de yararlandık, kendileirne teşekkür ederiz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-22.htm adresi Resmi Gazete’de  yayınlanan kanunun metninin orjinalidir.

Bu bilgilendirme dosyası ise konu ve eski kanun referanslı bir bilgilendirme olduğundan oldukça faydalı ve pratik kullanıma sahiptir. Sürekli bakacağınız bir Referans yazısı olacaktır. Faydası olması dileklerimizle keyifli okumalar dileriz.

Torba Kanun’un İcra İflas Kanununu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu, Çek Kanununu, Türk Ticaret Kanununu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununu etkileyen değişiklikleri özetlemektedir.

Neler değişmiş? Bizim işimize yarayacak neler var? arkadaşlarımızla, müşterilerimizle, mükellerimilze ve müvekkillerimizle paylaşacağımız hususlar neler?

Şimdi sırasıyla bu başlıkları inceleyelim.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’ndaki değişiklikler

Torba Kanun özellikle iflasın ertelenmesi ve iflas ertelemede kanun yollarına ve takiplere ilişkin değişiklikler ve yenilikler getirmiştir.

Değişikliklere göre iflas erteleme talebi artık daha nesnel zeminlere dayandırılmalıdır. Bunun dışında iflas erteleme yargısının, gerek itiraz prosedürünün getirilmesi, gerekse de iki dereceli yargılama sebebiyle güçleştiğini ifade etmek gerekir. Borca batık şirketler lehine bazı düzenlemeler de getirilmiştir.  Buna göre değişiklikler şu şekilde sıralanabilir;

 • Borca batıklığa ilişkin ilgililerin beyanının şirketin aktiflerinin fiyatları üzerinden düzenlenen bir ara bilançoya dayanması
 • İflas erteleme davasında sunulacak “iyileştirme projesi”nde yer alması gereken zorunlu kayıtlar getirilmiş ve iyileştirme projesine ek olarak başkaca belgeleri sunulması da zorunlu kılınmıştır. Şirket bir defaya mahsus olmak üzere yargılama sırasında revize iyileştirme projesi
 • Bundan böyle, ertelemeden yararlanmış bir şirket, uzatma dâhil erteleme süresinin üzerinde bir yıl geçmedikçe yeniden erteleme talep
 • Erteleme talebine alacaklıların itiraz mümkündür.
 • Mahkeme artık şirket aleyhine takip yapılmasını yasaklayabilir bu yasakla şirket aleyhine takip yapılmasını ve şirket aleyhine ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarının uygulanmasını engellemektedir. Erteleme kararı üzerine, şirket aleyhine ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları da uygulanamayacaktır.
 • İflas ertelemesi, yeni düzenleme ile en fazla bir yıl uzatılabilecektir
 • Mahkeme şirketin mali durumun iyileştirilmesinin mümkün olmadığına veya borca batıklığın devam ettiğine gerekli gördüğünde alacağı bir bilirkişi raporuna dayanarak kanaat getirebilecek ve iflasa karar verebilecektir.
 • İstinaf mahkemeleri de sürece dâhil edilmiş erteleme taleplerine ilişkin iki aşamalı bir kanun yolu öngörülmüştür.
 • Mahkemece konkordato mühletinin sona erdiği tarihten sonraki dönem için, daha evvel başlamış takiplerin durmasına yahut yeni takip yapılamamasına karar verilebilecektir.

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’ndaki değişiklikler

Torba Kanun ile 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerin de yapacakları her türlü ödemelerden önce, vadesi geçtiği halde ödenmemiş borcu bulunmadığına dair belge aranacaktır. Bunun amacı kamu alacağının süresinde ödenmesi ve korunmasıdır.

5941 sayılı Çek Kanunu’ndaki değişiklikler

5941 sayılı Çek Kanunu’un 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun çeklere ilişkin getirdiği en önemli değişiklikler karşılıksız çek keşide edilmesi ile çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkindir.

 • Karşılıksız çek keşide etme tekrar suç olarak düzenlenmiştir. Bu suçun cezası 1500 güne kadar adli para cezasıdır. Adli para cezasının ödenmemesi durumunda ceza doğrudan hapis cezasına çevrilir. Karşılıksız çek keşide etmek suçundan dolayı şikâyetler ise artık icra mahkemelerine yapılacaktır.
 • Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması, mahkûm olunan cezanın tamamen infaz edildiği tarihten itibaren 3 yıl geçtikten sonra da talep edilebilecektir.
 • Çeklere karekod uygulaması gelmiştir. Karekod uygulaması ile çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim sağlayabileceklerdir. 12.2016 tarihinden önce basılan ve yabancı bankalar tarafından bastırılan çekler hariç olmak üzere, Bankalar bu tarihten sonra Torba Kanun ile gelen zorunlu karekod ve seri numara unsurları bulunmayan çek yaprağı veremeyecektir.
 • Torba Kanun ayrıca, çek yaprağını TC numarası/mersis numarası içerecek şekilde doldurma, çek hesabı açmak isteyenlere adli sicil kayıtlarını da ibraz etme ve bankalara karekod okutma ve bilgi paylaşım sisteminden çek hesabı açanların beyanlarını kontrol ve muhafaza etme ve çek hesap sahiplerini anılan sisteme kaydetme yükümlülüğü getirmiştir.
 • Risk Merkezi de Torba Kanun ile çek hesabı açma yasağı kararlarını tutan yetkili kurum haline gelmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki (“TTK”) değişiklikler

Ticaret Sicil işlemlerinde noter masrafı kalkıyor. Ticaret Sici müdürlükleri NOTER vazifesi görmeye başladı. Bu da özellikle KOBİ işletme sahiplerine ve yeni kurulan şirketlere ve nevi değişimi yapan şirketlere ciddi bir maddi avantaj getiriyor.

 • Yeni gelen düzenlemeyle birlikte gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişiler, ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı noter onayı şartı aranmaksızın ticaret sicili müdür yahut yardımcısı huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle de verebilecektir.
 • Anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sözleşmesindeki imzaların noter onayına alternatif olarak ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda da atılabileceği düzenlenmiştir.
 • Ayrıca yeni düzenlemeyle birlikte anonim şirket, limited şirket, kolektif şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket kuruluşunda, şirket sözleşmesini ihtiva eden kağıtlardan değerli kağıt bedeli alınmayacaktır.
 • Kollektif şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanması hâlinde de sureti ticaret sicili müdürlüğü tarafından saklanarak tescil ve ilan sağlanacaktır.
 • Anonim şirketin tüzel kişilik kazanamaması açısından göz önüne alınacak üç aylık süre hesaplanırken noter onayı veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması tarihi dikkate alınacaktır.
 • Limited şirkette şirket kurma iradesinin, kurucuların imzalarının noterce onaylandığı şirket sözleşmesiyle açıklanabileceği gibi ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanan şirket sözleşmesiyle de açıklanabileceği belirtilmiştir.
 • Limited şirket sözleşmesinin ticaret sicilinde tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı için öngörülen otuz günlük süre hesaplanırken şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmış ise bu tarih dikkate alınacaktır.
 • Yeni gelen değişiklik ile birlikte tür değiştirmede, ayni sermaye konulmasına ve kurucuların şirket sözleşmesini imzalamalarına ilişkin hükümler uygulanmayacaktır ve yönetim organı tür değişme planı ile yeni türün şirket sözleşmesini de genel kurula sunacaktır.
 • Tasfiye sonucu kalan varlık dağıtımı için alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden geçmesi gereken süre altı aya düşürülmüştür. Ayrıca, mahkeme hal ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde altı ay geçmeden de dağıtmaya izin verebilecektir.
 • Türk Ticaret Kanunun 545’inci maddesinde yapılan değişiklikle, Türk Ticaret Kanunu’na göre tasfiye olunan şirketlere ticareti terk edenlere ilişkin mal beyanında bulunma ve mal beyanın ilanından sonra gerçekleşecek malvarlığı üzerindeki tedbirlere ilişkin İcra İflas Kanunun 44. Maddesi uygulanmayacaktır. Dolayısıyla mal beyanında bulunmama ve eksik beyanda bulunmamaya ilişkin cezai yaptırımlar da Türk Ticaret Kanunu’na göre tasfiye edilen şirketlere uygulanmayacaktır.
 • TTK m. 349 “Kurucular Beyanı” maddesi tümüyle kaldırılarak anonim şirket ve limited şirket kuruluş belgeleri arasından “Kurucular Beyanı” çıkarılmıştır. Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımında hazırladığı beyanın içeriğinde kurucular beyanında yer alan hususlara ilişkin açıklamalar da Yönetim Kurulu’nun beyanının içeriğinden çıkartılmıştır. Ayrıca, kurucular beyanı ile ilgili adli para cezası hükmü de yürürlükten kaldırılmıştır.

Saygılarımla

Sedat YAZICI,
KobiPirin Kurucusu, YSM CEO, ysm@ysm.com.tr

Paylaş